Pro autory

Pokyny pro autory

Pokyny pro úpravu příspěvků
Instructions for authors
Richtlinien für die Publikation
Wskazówki dla autorów

Publikační etika časopisu

Zásady publikování v časopise Slezský sborník se uplatňují v souladě s etickým kodexem publikační praxe, který je defi nován a ukotven v rámci Comitee on publication ethics (COPE).

 1. Všechny rukopisy budou recenzovány anonymně na základě svého obsahu, nikoliv bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu, sexuální a politickou orientaci autorů.
 2. U všech rukopisů se zachovává přísně důvěrný přístup. Redakční tým nesmí jakékoliv informace sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům a určeným (potenciálním) recenzentům. Informace a myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu. Nabídnutý rukopis k recenznímu řízení nesmí souběžně procházet recenzním řízením jinde. Souběžné zaslání rukopisu více než jednomu časopisu se považuje za neetické publikační chování a je nepřijatelné.
 3. Autoři se zavazují, že redakci poskytnutý text je originální, původní dílo, a že nebylo dosud v jakékoliv formě publikované. Pokud byl text dříve publikovaný, vyžaduje se od autorů jeho důsledné přepracování a doplnění. Přepracovaný a doplněný text musí obsahovat odkaz na původní text, zdůvodnění provedených změn a vyjádření posunu v poznání.
 4. Autoři musí důsledně a řádně přiznávat zdroje (práce jiných autorů, historické prameny), které ovlivnily povahu předkládaného textu. Plagiátorství nebo využívání nedůvěryhodných zdrojů je nepřijatelné.
 5. Autoři zodpovídají za uvedení všech spoluautorů textu. Redakce odmítá jakékoliv formy tzv. ghostwritingu či „čestného autorství“ (guest / honorary authorship).
 6. Autoři zodpovídají za správnost a přesnost uvedených údajů. Týká se to profesionální afiliace (pracoviště autora, kontaktní emailová adresa), osobních údajů a případných zdrojů finanční podpory, díky nimž text vznikl.
 7. Obsah textu musí být v souladu s charakterem, zaměřením a posláním časopisu.
 8. Při tvorbě textu jsou autoři povinni respektovat redakcí stanovené pokyny pro autory, které se týkají charakteru, zaměření, rozsahu a technické stránky příspěvku.
 9. Kvalita textu musí splňovat standardy a úroveň vědecké práce.
 10. Pokud autoři zjistí nedostatky nebo nepřesnosti ve své práci, jsou povinni o tom neprodleně informovat redakci časopisu a spolupracovat na opravě textu.
 11. Autoři jsou povinni upravit text podle recenzních posudků a poslat ho redakci ve stanoveném termínu. Pokud se neztotožňují s výhradami recenzentů, musí své důvody uvést v průvodním dopise. Redakční týmve spolupráci s recenzenty zváží relevanci uvedených argumentů a potřebu případné úpravy textu.
 12. Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vědecký redaktor časopisu. Dbá přitom na doporučení recenzentů a řídí se pravidly časopisu. O svých rozhodnutích informuje redakční radu.