O časopisu

Slezský sborník se řadí k nejstarším odborným historickým časopisům v České republice. Založen byl pod titulem Věstník Matice opavské již roku 1878, přičemž od roku 1892 vycházel jako periodikum. Dnešní název pak nese trvale od roku 1936.
Slezský sborník je tradičním recenzovaným odborným časopisem. Je rovněž evidován v rámci mezinárodně respektované databáze European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus). Jeho odborná profi lace je odvozena jednak z aktuálních potřeb soudobé historické vědy, jednak z více než stoleté tradice. Profi luje se jakožto fórum pro publikační výstupy orientované na výzkum Slezska ne pouze jako fenoménu regionálního, ale jako prostoru, v němž se prolínaly, předávaly a dotýkaly vývojové tendence evropského západu a východu, severu a jihu, tedy Slezska jakožto aktivního faktoru evropského vývoje. Časopis otevírá své stránky také studiím, sledujícíminterdisciplinární souvislosti a metodické problémy obecnější povahy.
Na stránkách Slezského sborníku jsou uveřejňovány vědecké studie, materiály, diskusní příspěvky, referáty a recenze nejnovější domácí i zahraniční literatury a komentované přehledy bádaní. Redakce přijímá texty psané v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině. Periodikum vychází dvakrát do roka, jeho vydavatelem je Slezské zemské muzeum v Opavě.

Rubriky

Studie (texty prochází recenzním řízením)
Materiály (texty prochází recenzním řízením)
Přehledy bádání
Diskuse

Recenze a zprávy
Kronika

Jednací řád

Článek I. Základní ustanovení

  1. Základní údaje

Periodikum Slezský sborník (Acta Silesiaca) je vydáváno Slezským zemským muzeem.
Obsahovou část, náplň a směřování časopisu zajišťuje redakční rada v součinnosti s vedoucím
a výkonným redaktorem.

  1. Vedoucí redaktor

Vedoucím redaktorem je ředitel Slezského zemského muzea, popřípadě osoba, kterou ředitel
jmenuje.
Vedoucí redaktor je jmenován do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace vedoucího redaktora se děje písemnou formou.

  1. Výkonný redaktor

Výkonný redaktor je jmenován vedoucím redaktorem z členů redakční rady.
Výkonný redaktor je jmenován do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace výkonného redaktora se děje písemnou formou.

  1. Redakční rada

Členové redakční rady jsou jmenováni ředitelem Slezského zemského muzea.
Členové jsou jmenováni do odvolání nebo své rezignace.
Jmenování, odvolání či rezignace členů redakční rady se děje písemnou formou.

Článek II. Složení redakční rady

Redakční rada má minimálně 12 členů (včetně vedoucího a výkonného redaktora), přičemž
zaměstnanci Slezského zemského muzea vždy tvoří méně než polovinu z nich. Redakční radu
tvoří historikové z domácích i zahraničních akademických, univerzitních, muzejních a dalších
pracovišť, či odborníci věnující se příbuzným vědním disciplínám.
Redakční rada komunikuje primárně prostřednictvím elektronické pošty a schází se nejméně
dvakrát ročně.
Členství v redakční radě je nezastupitelné.

Článek III. Úloha redakční rady a redaktorů

Úloha redakční rady

 • Schvalování statutárních dokumentů
 • Schvalování plánů činnosti
 • Schvalování odborného zaměření a směřování časopisu
 • Schvalování standardů zpracování příspěvků
 • Akvizice studií, recenzí, zpráv a dalších textů
 • Výběr recenzentů studií
 • Recenzování studií
 • Schvalování studií a celých čísel k tisku

Vedoucí redaktor:

 • Je odpovědný za vydávání časopisu
 • Koordinuje a zabezpečuje v součinnosti s výkonným redaktorem vydávání časopisu
 • Svolává zasedání redakční rady
 • Rozhoduje o výsledku hlasování v případně rovnosti hlasů členů redakční rady
 • Vybírá recenzenty statí
 • V součinnosti s výkonným redaktorem vede korespondenci s recenzenty a autory, zajišťuje
  autorské korektury

Výkonný redaktor:

 • Vede formální agendu spojenou s vydáváním časopisu
 • Udržuje a rozšiřuje databázi odběratelů časopisu
 • V součinnosti s vedoucím redaktorem vede korespondenci s recenzenty a autory, zajišťuje
  autorské korektury
 • Zajišťuje korekturu textů na základě redakčních zásad schválených redakční radou
 • Zajišťuje komunikaci s grafickými studii připravujícími sazbu a s tiskárnami
 • Zajišťuje jazykové korektury
 • Zadává překlady abstraktů a resumé
 • Zajišťuje distribuci vydaných čísel členům redakční rady a autorům studií
 • Zajišťuje aktualizace internetové stránky časopisu

Článek IV. Průběh redakčních prací a vydávání časopisu

 • Všechny rukopisy budou zasílány e-mailem vedoucímu a výkonnému redaktorovi.
 • Výkonný redaktor text vytiskne a archivuje.
 • Vedoucí redaktor ve spolupráci s výkonným redaktorem posoudí, zda text splňuje formální
  a obsahová kritéria a neodpovídající texty vyřadí. Toto vyřazení a schválení textů podléhá
  souhlasu redakční rady.
 • Schválené texty postoupí do recenzního řízení. Nejméně dva recenzenty vybírá výkonný
  redaktor ve spolupráci s vedoucím redaktorem na doporučení členů redakční rady. Pro
  kruh recenzentů platí formální podmínky podle pravidel Rady VaV.
 • Jména vybraných recenzentů budou na základě e-mailu předložena redakční radě ke
  schválení. Každý člen redakční rady si může vyžádat zaslání studií vybraných pro recenzní
  řízení.
 • Členové redakční rady vyjádří své stanovisko k vybraným recenzentům prostřednictvím e-
  mailu do 5 pracovních dnů. Nereagování je považováno za souhlas. V případě rovnosti
  hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
 • Výkonný redaktor, popř. vedoucí redaktor, oslovují schválené recenzenty s žádostí o
  vypracování recenzního posudku. V případě jejich souhlasu je jim stať neprodleně zaslána
  e-mailem popř. poštou. V případě jejich nesouhlasu se výběr recenzentů opakuje.
 • Po návratu studie z recenzního řízení výkonný redaktor archivuje posudky a seznamuje
  prostřednictvím e-mailu všechny členy redakční rady s výsledkem recenzního řízení.
  Současně požádá členy redakční rady o schválení/zamítnutí studie. Členové redakční rady
  schvalují nebo odmítají studii do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas.
  V případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
 • Recenzní řízení není prováděno pro recenze, zprávy, diskusní příspěvky, anotace apod.
  Uveřejnění diskusních příspěvků podléhá schválení členy redakční rady a jejich text je jim
  zasílán výkonným redaktorem. Nereagování je považováno za souhlas. V případě rovnosti
  hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
 • 6 týdnů před plánovaným vydáním čísla zasílá výkonný redaktor, popř. vedoucí redaktor,
  návrh celého čísla e-mailem členům redakční rady. Členové redakční rady schvalují nebo
  odmítají návrh celého čísla do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas. V
  případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
 • Po schválení čísla zajistí výkonný redaktor redakční úpravy textu, překlady abstraktů a
  resumé, sazbu a zašle texty autorům k prvním autorským korekturám.
 • Po provedení a zanesení autorských korektur zajistí výkonný redaktor jazykové korektury
  a odešle text ve formátu pdf. autorům k druhým korekturám. Celé číslo zašle ve formátu
  pdf. členům redakční rady ke schválení. Členové redakční rady schvalují nebo odmítají
  výslednou podobu čísla do 5 pracovních dní. Nereagování je považováno za souhlas. V
  případě rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí redaktor.
 • Po schválení čísla odevzdává výkonný redaktor se souhlasem vedoucího redaktora číslo do
  tisku.
 • Výkonný redaktor zajišťuje distribuci autorům statí v daném čísle (2 ks), recenzentům
  (1ks), vedoucímu a výkonnému redaktorovi (2 ks) a členům redakční rady (1 ks)

Článek V. Periodicita

Časopis vychází 2x ročně.

Článek VI. Obsah

I. Studie (posuzovány v rámci anonymního recenzního řízení)
II. Materiály (posuzovány v rámci anonymního recenzního řízení)
III. Diskuse
IV. Recenze a zprávy
V. Kronika
Každé číslo Slezského sborníku musí obsahovat oddíly I, IV a V.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.
Jednací řád je v písemné podobě uložen u vedoucího a výkonného redaktora časopisu.

Redakce

Vedoucí redaktor
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Výkonní redaktoři
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
(Slezské zemské muzeum)

Mgr. Kateřina Knopová

(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)

Redakční rada
Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D.
(Historický ústav Akademie věd České republiky)
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
(Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)
Doc. Petr Kozák, Ph.D.
(Zemský archiv v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)
Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
PhDr. Jan Hruboš, Ph.D.
(Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Dr hab. Jerzy Sperka
(Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Dr hab. Janusz Spyra
(Akademia im. Jana Dlugosza w Czenstochowe)
Doc. PhDr. Tomáš Staněk, CSc.
(soukromý badatel)
Doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D.
(Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
(Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě / Slezské zemské muzeum)